ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud
ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 2 – VERTEGENWOORDIGING, FAMILIE EN NAASTBETROKKENE(N)
ARTIKEL 3 – DUIDELIJKE INFORMATIE
ARTIKEL 4 – ALGEMENE INFORMATIE
ARTIKEL 5 – ZORG SPECIFIEKE INFORMATIE
ARTIKEL 6 – TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST/TOESTEMMING EN ZORGPLAN
ARTIKEL 7 – ZORGDOSSIER
ARTIKEL 8 – PRIVACY TIJDENS DE ZORGVERLENING
ARTIKEL 9 – KWALITEIT VAN ZORG
ARTIKEL 10 – VEILIGHEID
ARTIKEL 11 – INCIDENTEN
ARTIKEL 12 – ZORG OP AFSPRAAK
ARTIKEL 13 – KETENZORG
ARTIKEL 14 – GOED CLIËNTSCHAP
ARTIKEL 15 – KOSTEN
ARTIKEL 16 – HUISREGELS EN OVERIGE BEPALINGEN
ARTIKEL 17 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 18 – KLACHTENREGELING

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en DimaMed B.V. gesloten overeenkomst, die daarnaast wordt ingevuld met individuele afspraken.
1.2 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ambulante zorg en worden zoveel als
mogelijk toegepast ongeacht de wijze waarop de zorg wordt gefinancierd.
1.3 Partijen kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een
individueel geval expliciet is overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is van
de cliënt. Dergelijke afwijkingen dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

ARTIKEL 2 – VERTEGENWOORDIGING, FAMILIE EN NAASTBETROKKENE(N)
2.1 De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze
algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de
vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke
schriftelijke machtiging door de cliënt.
2.1 In het kader van goede zorg aan de cliënt hebben familie en/of naastbetrokkenen van
de cliënt recht op overleg met de zorgverlener over de zorg aan de cliënt, tenzij de
cliënt hiervoor desgevraagd geen toestemming geeft.
2.2 DimaMed B.V. hanteert in principe de geldende regeling met betrekking tot familie en
naast betrokkenen.
2.3 Indien de zorgverlener in het vorige lid bedoelde regeling niet hanteert, wordt bij de
afspraken met de cliënt in ieder geval ingegaan op de wijze waarop aan de
betrokkenheid, informatievoorziening aan en ondersteuning van familie en/of
naastbetrokkenen invulling wordt gegeven.
2.4 De zorgverlener legt de afspraken ingevolge de vorige leden van dit artikel vast in het
zorgdossier.

ARTIKEL 3 – DUIDELIJKE INFORMATIE
3.1 De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen de keuze
over de zorgverlening te kunnen maken. De informatie moet worden verschaft op een
voor de cliënt geschikt niveau. De zorgverlener gaat bij de cliënt na of deze de
informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn. Indien noodzakelijk wordt de
informatie in een andere vorm en/of taal worden aangeboden.
3.2 Indien gewenst kan de cliënt zich laten bijstaan door iemand naar zijn of haar keuze.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE INFORMATIE
4.1 De in artikel 3 bedoelde informatie omvat in deze fase ten minste het volgende:
a. beknopte uiteenzetting over DimaMed B.V. en de gang van zaken van het
zorgproces inclusief de beëindiging van de overeenkomst;
b. het recht op vrije keuze van de zorgverlener binnen de mogelijkheden van
DimaMed B.V.;
c. een heldere omschrijving van relevante begeleiding- en behandelmogelijkheden;
4.2 De zorgverlener stelt in deze fase de cliënt informatie ter beschikking, waarin in ieder
geval de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen en die voorts ten minste het volgende
omvat:
a. informatie over de intake, inhoud en verdere zorgverlening;
b. informatie over de cliëntenraad;
c. informatie over de klachten- en geschillenregeling;
d. informatie over de rechtspositie van de cliënt;
e. informatie over de privacy regeling;
f. informatie over de geheimhoudingsplicht;
g. de huisregels;
h. informatie over de kosten, eigen bijdrage en betaling voor kosten voor
aanvullende diensten;
i. feitelijke informatie over DimaMed B.V., waaronder ten minste informatie over de
bereikbaarheid in geval van nood en de eventuele website en informatie over
andere relevante instanties in de regio;
4.3 De in het vorige lid bedoelde informatie is zoveel als mogelijk beschikbaar op de
website van DimaMed B.V.. Indien de cliënt dit wenst, ontvangt cliënt van DimaMed B.V. informatie over één of meerdere onderwerpen zoals vermeld in het vorige lid in schriftelijke vorm.

ARTIKEL 5 – ZORG SPECIFIEKE INFORMATIE
5.1 Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst bepalen de zorgverlener en
cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past en wisselen informatie
uit die relevant is voor de zorg. In ieder geval wordt besproken:
a. de diagnose, de prognose en onzekerheden daarbij;
b. de zorgopties en het doel, de aard, de kans op succes en de mogelijke risico’s
mede aan de hand van eventueel eerdere ervaringen van de cliënt;
c. de te verwachten gevolgen van de zorg en de neveneffecten (zoals pijn, hinder of
sociale gevolgen);
d. de naam van de verantwoordelijke zorgverlener en die van andere betrokken
zorgverleners;
e. de ervaring van de betrokken zorgverleners;
f. overige aspecten, zoals de wachttijd en (aanvullende) kosten.
5.2 Indien de cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie niet te willen ontvangen, kan
het verstrekken van informatie achterwege blijven.
5.3 Naast het bepaalde in het vorige lid kan informatie over de behandeling alleen
achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk
ernstige nadeel voor de cliënt oplevert.

ARTIKEL 6 – TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST/TOESTEMMING EN ZORGPLAN
6.1 De zorgverlener doet in overeenstemming met de professionele standaard op basis van
het overleg tussen zorgverlener en cliënt bedoeld in artikel 5 een aanbod tot de te
leveren zorg – het begeleidingsplan – het behandelplan;
6.2 Het begeleidingsplan – het behandelplan bevat in ieder geval:
a. de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld,
gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
b. de wijze waarop de zorgverlener en de cliënt de gestelde doelen trachten te
bereiken;
c. wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke
wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners en wie de cliënt op
die afstemming kan aanspreken.
d. de frequentie en onder welke omstandigheden de zorgverlener de zorgverlening in
samenspraak met de cliënt gaat evalueren en actualiseren, waarbij als norm geldt
aan het einde van de zorg en in het geval dat de zorg langer dan drie maanden
duurt steeds na elke drie maanden, tenzij omstandigheden een andere
evaluatietermijn rechtvaardigen of noodzakelijk maken;
e. de eventuele nazorg.
6.3 De overeenkomst tussen de cliënt en DimaMed B.V. komt uitsluitend tot stand indien:
a. de cliënt of diens vertegenwoordiger kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te
willen aangaan, en;
b. DimaMed B.V. redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de cliënt op
grond van de bij DimaMed B.V. aanwezige mogelijkheden kan worden
beantwoord.
6.4 DimaMed B.V. begint de begeleiding/behandeling pas nadat de instemming van de
cliënt is verkregen op basis van het in het eerste lid bedoelde begeleidingsplan –
behandelplan.
6.5 In acute situaties, waarbij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt omdat
onmiddellijke uitvoering van de handeling nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te
voorkomen, kan worden afgeweken van het bepaalde in de voorgaande leden van dit
artikel. Dit wordt gemotiveerd vastgelegd in het dossier.
6.6 Indien afwijking van het begeleidingsplan -behandelplan noodzakelijk is vindt overleg
plaats tussen zorgverlener en cliënt, tenzij onmiddellijke afwijking van het
begeleidingsplan -behandelplan kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te
voorkomen; in dat geval vindt overleg tussen zorgverlener en cliënt zo spoedig als
mogelijk na de afwijking plaats.
6.7 De zorgverlener biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgplan;
desgewenst kan de cliënt zich laten bijstaan door iemand naar zijn of haar keuze.
6.8 DimaMed B.V. legt tijdens het in het eerste lid bedoelde gesprek dan wel – als dit gelet
op de te bieden zorg niet anders mogelijk is – binnen zes weken na aanvang van de
zorgverlening, het resultaat van de bespreking met de cliënt op de onderscheiden
onderwerpen vast in een zorgplan, waarin tevens wordt opgenomen:
a. eventuele contra-indicaties voor de behandeling en zorginterventie;
b. de instructie voor en het monitoren van het medicatiegebruik en bijwerkingen;
c. de tijdstippen waarop zorgverlener en cliënt het zorgplan evalueren en zo nodig
actualiseren.
6.9 Het zorgplan blijft gedurende de begeleiding – behandeling ter beschikking van de
cliënt; cliënt heeft altijd recht op inzage en kan een kopie krijgen.
6.10 Indien afwijking van het zorgplan noodzakelijk is vindt overleg plaats tussen
zorgverlener en cliënt, tenzij onmiddellijke afwijking van het zorgplan kennelijk nodig is
om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen; in dat geval vindt overleg tussen
zorgverlener en cliënt zo spoedig als mogelijk na de afwijking plaats.
6.11 Het begeleidingsplan -behandelplan maakt integraal onderdeel uit van het dossier.
6.12 DimaMed B.V. begint de zorg pas nadat de instemming van de cliënt is verkregen op
het opgestelde zorgplan.
6.13 In de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het van kracht
worden van het zorgplan is voor geneeskundige handelingen toestemming van de cliënt
vereist.
6.14 In acute situaties, waarbij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt omdat
onmiddellijke uitvoering van de handeling nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te
voorkomen, kan hiervan worden afgeweken. Dit wordt gemotiveerd vastgelegd in het
dossier.
6.15 DimaMed B.V. zal alle redelijke medewerking verlenen aan een door de cliënt gewenste
second opinion en bespreekt op verzoek van de cliënt de resultaten van de second
opinion ook als de cliënt deze heeft gevraagd zonder medewerking van DimaMed B.V..

ARTIKEL 7 – ZORGDOSSIER
Het zorgdossier bevat naast de in de wet en regelgeving geregelde onderwerpen, het volgende:
a. in overleg met de cliënt welke familie of naastbetrokkene bij de zorgverlening
worden betrokken of over de zorgverlening worden geïnformeerd en de wijze
waarop dat gebeurt en desgewenst welke personen juist niet;
b. de wensen en voorkeuren van de cliënt inclusief contra-indicaties voor behandeling
en zorginterventies;
c. de voortgang (incl. rapportages, correspondentie, ROM uitslagen, gaf scores etc.)
van de behandeling en/of begeleiding en al het overige in belang van de
voortgang;
d. incidenten en calamiteiten voor zover deze gevolgen hebben voor de behandeling
of de gezondheidstoestand van de cliënt.

ARTIKEL 8 – PRIVACY TIJDENS DE ZORGVERLENING
8.1 DimaMed B.V. hanteert een privacyreglement met betrekking tot de verwerking van
gegevens van cliënten volgens de Algemene Verordening Gegevensbeschrerming.

ARTIKEL 9 – KWALITEIT VAN ZORG
9.1 DimaMed B.V. levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlenerschap.
9.2 Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval
doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële
behoefte van de cliënt en tegelijkertijd borg staat voor de veiligheid van cliënten en
zorgverleners.
9.3 Als norm voor goed zorgverlenerschap gelden vooral de gedragsregels van de
verschillende beroepsgroepen, normen ontleend aan de laatste stand van de
wetenschap en praktijk alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten. Afwijking van
protocollen en richtlijnen moet DimaMed B.V. motiveren, aan de cliënt uitleggen en
vastleggen in het zorgdossier.
9.4 DimaMed B.V. heeft een systeem ter waarborging van veilige zorg waaronder een
veiligheidsmanagementsysteem en een systeem ter waarborging van een veilig
medicatiebeleid.
9.5 DimaMed B.V. werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem waarin protocollen,
procedures en formulieren worden vastgelegd. Door interne en externe audits wordt de
kwaliteit jaarlijks getoetst.

ARTIKEL 10 – VEILIGHEID
10.1 DimaMed B.V. draagt zorg voor de veiligheid van de infrastructuur en faciliteiten
inclusief brandpreventie en hygiëne.
10.2 Alle faciliteiten en infrastructuur in en om de instelling voldoen aan de in de geestelijke
gezondheidszorg geldende eisen.
10.3 DimaMed B.V. zorgt ervoor dat de gebouwen goed toegankelijk zijn en geschikt zijn
voor mensen met een beperking.
10.4 DimaMed B.V. heeft een calamiteitenplan en geeft personeel en cliënten duidelijke
instructies wat zij moeten doen bij brand en andere calamiteiten.

ARTIKEL 11 – INCIDENTEN
11.1 Zo spoedig mogelijk na een incident informeert DimaMed B.V. de betreffende cliënt
en/of diens vertegenwoordiger over:
a. de aard en de oorzaak van het incident;
b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten in de
toekomst te voorkomen.
11.2 Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt
DimaMed B.V. de voor de aanpak daarvan mogelijke behandelingsalternatieven met de
cliënt en/of diens vertegenwoordiger en maakt afspraken over de aanvang van de
gekozen behandeling en het vervolg. DimaMed B.V. wijst de cliënt en/of diens
vertegenwoordiger hierbij uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een second opinion
binnen of buiten de organisatie van DimaMed B.V..
11.3 DimaMed B.V. verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident voor de
cliënt zoveel mogelijk te beperken. In geval van spoedeisende zorg betekent dit dat aan
het genoemde in lid 2 pas achteraf hoeft te worden voldaan.
11.3 DimaMed B.V. houdt registratie van incidenten bij in het zorgdossier en neemt
maatregelen ter voorkoming van herhaling van incidenten die zich hebben voorgedaan.

ARTIKEL 12 – ZORG OP AFSPRAAK
12.1 DimaMed B.V. houdt bij het plannen van afspraken zoveel mogelijk rekening met
wensen, voorkeuren en beperkingen van de cliënt.
12.2 Indien de cliënt of zorgverlener een gemaakte afspraak niet kan nakomen, moet deze
uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, tenzij zwaarwichtige redenen zich
daartegen verzetten.
12.3 Bij bezoek voor behandeling wordt de cliënt geïnformeerd over eventuele extra
wachttijd ten opzichte van de afgesproken tijd.

ARTIKEL 13 – KETENZORG
13.1 Indien bij de zorg voor de cliënt sprake is van betrokkenheid van meerdere
zorgverleners, al dan niet binnen dezelfde DimaMed B.V., worden er tussen de
zorgverleners afspraken gemaakt over verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
13.2 Naast de afspraken als bedoeld in het eerste lid van dit artikel maken de betrokken
zorgverleners afspraken over specifieke momenten van onderling overleg en de
evaluatie van het behandelingsproces, waarbij de ervaringen van de cliënt worden
meegenomen.
13.3 De zorgverleners zullen de betekenis van deze afspraken voor de concrete situatie van
de cliënt duidelijk communiceren.
13.5 Indien de afspraken over de taken en verantwoordelijkheden niet conform de in het
derde lid bedoelde handreiking worden gemaakt, wordt de cliënt uitdrukkelijk
geïnformeerd over de aard en de inhoud van de feitelijk gemaakte afspraken.

ARTIKEL 14 – GOED CLIËNTSCHAP
14.1 Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op
verzoek van DimaMed B.V. met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs en
overlegt de gegevens van zijn zorgverzekeraar. Kan de cliënt desgevraagd een dergelijk
legitimatiebewijs en / of verzekeringsgegevens niet tonen, dan is DimaMed B.V.
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de cliënt zich heeft
gelegitimeerd, tenzij onmiddellijke behandeling noodzakelijk is.
14.2 Vóór aanvang van de behandeling geeft de cliënt op verzoek van DimaMed B.V. de
naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en bij voorkeur ook
van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als
de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn
belangen.
14.3 De cliënt maakt een eventuele voorkeur voor een bepaalde zorgverlener tijdig vóór het
maken van een afspraak of aanvang van de behandeling aan DimaMed B.V. bekend.
14.4 De cliënt geeft DimaMed B.V., mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste
weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van
de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele
wilsverklaring of crisiskaart.
14.5 De cliënt die bij DimaMed B.V. op een wachtlijst staat en gedurende de wachttijd de
behandeling laat uitvoeren door een andere zorginstelling, meldt dit aan de
eerstgenoemde zorginstelling zodra hij met de andere zorginstelling is overeengekomen
dat de behandeling daar zal plaatsvinden.
14.6 De cliënt houdt zich aan de huisregels en onthoudt zich naar beste kunne van gedrag
dat risico oplevert voor de veiligheid van mensen in de instelling.
14.7 De cliënt werkt mee aan instructies en maatregelen van DimaMed B.V. gericht op de
(brand)veiligheid.
14.8 Indien de zorg plaatsvindt in het huis van de cliënt, biedt de cliënt alle noodzakelijke
medewerking om DimaMed B.V. in staat te stellen de zorg te leveren conform
regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.

ARTIKEL 15 – KOSTEN
15.1 De cliënt is DimaMed B.V. de overeengekomen prijs verschuldigd voor de
overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet op grond van de
Zorgverzekeringswet, AWBZ of WMO rechtstreeks door zorgverzekeraar, het
zorgkantoor of de gemeente worden betaald.
15.2 Indien de financiering van de zorg niet zeker is, bijvoorbeeld door het ontbreken van
een zorgverzekering, wordt er geen zorg geleverd behalve de medisch noodzakelijke.
Bij gerede twijfel over het al dan niet verkrijgen van de financiering treden DimaMed B.V. en cliënt met elkaar in overleg.
15.3 Voor de vooraf overeengekomen door DimaMed B.V. in rekening te brengen kosten
van zorg en diensten stuurt DimaMed B.V. een duidelijke en gespecificeerde factuur
aan de cliënt, met daarin opgenomen een betalingstermijn van 30 dagen.
15.4 DimaMed B.V. stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een
betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst
van de herinnering alsnog te betalen.
15.5 Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is
Dimamed B.V. gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de
wettelijke rente.

ARTIKEL 16 – HUISREGELS EN OVERIGE BEPALINGEN
16.1 DimaMed B.V. hanteert huisregels gebaseerd op het modelreglement Huisregels van
GGZ Nederland.
16.2 Van het bedoelde reglement afwijkende afspraken worden vastgelegd in het dossier van
de cliënt
16.3 DimaMed B.V. treft die maatregelen ter beveiliging van waardevolle voorwerpen van
de cliënt, die redelijkerwijs van haar mogen worden verwacht. DimaMed B.V.
informeert de cliënt over deze maatregelen.
16.2 De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van
zijn eigendommen te voorkomen.

ARTIKEL 17 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
17.1 De overeenkomst eindigt:
a. bij overplaatsing naar een andere zorginstelling;
b. met instemming van beide partijen;
c. na een eenzijdige, ondubbelzinnige opzegging van de overeenkomst door de
cliënt;
d. na een eenzijdige opzegging door DimaMed B.V. met inachtneming van het
bepaalde in artikel 24;
e. overlijden van de cliënt.
17.2 DimaMed B.V. is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien:
a. de financiering of de indicatie voor de zorg komt te ontbreken; DimaMed B.V.
gaat hier evenwel niet toe over indien de instelling meent dat het stopzetten van
de behandeling of begeleiding op dat moment onverantwoord is omdat sprake is
van noodzakelijke zorg;
b. de cliënt herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de overeenkomst niet
nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken maar hij of zij
zijn of haar gedrag niet verandert en dit heeft geleid tot een zodanige situatie dat
het langer voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet langer van
DimaMed B.V. kan worden gevergd;
c. de cliënt zodanig ernstige strafbare feiten begaat die een duidelijke weerslag
hebben op de relatie met de zorgverleners of de medecliënten, dat het voortduren
van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van DimaMed B.V. kan worden
gevergd;
d. door toedoen van naasten van de cliënt ernstige spanningen met de
zorgverleners ontstaan, waardoor voortzetting van zorgvuldige behandeling of
begeleiding al dan niet in combinatie met verblijf ernstig wordt bemoeilijkt;
e. indien de zorgvraag van de cliënt dusdanig verandert dat het niet meer van
DimaMed B.V. kan worden verlangd dat zij de zorg verleent zoals is
overeengekomen en is vastgelegd in het behandelplan of begeleidingsplan.
17.3 Bij beëindiging van de overeenkomst neemt DimaMed B.V. een redelijke termijn in
acht als mede die zorgvuldigheid betreffende de nazorg, die in redelijkheid van hem als
goed zorgverlener mag worden verwacht.
17.4 Bij het beëindigen van de overeenkomst spannen DimaMed B.V. en de cliënt zich in om
in onderling overleg tijdig de randvoorwaarden te regelen die nodig zijn voor het ontslag
en/of de nazorg indien continuïteit van zorg noodzakelijk is. Deze randvoorwaarden
kunnen diverse levensgebieden betreffen.

ARTIKEL 18 – KLACHTENREGELING
18.1 DimaMed B.V. beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend
gemaakte regeling voor de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
18.2 Deze regeling is niet van toepassing op klachten voor zover deze betrekking hebben op
het vergoeden van geleden schade.
18.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij DimaMed B.V., nadat de cliënt de
gebreken heeft geconstateerd.
18.4 Bij DimaMed B.V. volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk
geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. De
klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de
klachtbehandeling.